Stanovy

STANOVY spolku

H R Č Á V K A, z.s.

I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku zní: Hrčávka z.s.

 2. Sídlo spolku: Hrčava 58, PSČ 739 98

 3. Spolek je založen podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

 4. Spolek je právnickou osobou a ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními svých orgánů.

 

II.

Cíle, činnosti sdružení

Hlavní činnosti sdružení:

 • Ochrana přírody a krajiny
 • Výchova k ochraně životního prostředí
 • Zvyšování turistické atraktivity regionu tvorbou integrovaných produktů cestovního ruchu
 • Podpora prosperity regionu
 • Revitalizace původních pastvin a luk
 • Chov a pastevectví hospodářských zvířat
 • Rozvoj tradičních řemesel, zpracování vlny
 • Salašnictví
 • Zaměstnávání a vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce
 • Podpora regionálního dědictví lidové kultury,místních tradic a obyčejů
 • Zmapování kulturního a přírodního dědictví v dané oblasti za spolupráce památkové péče a ochránců přírody
 • Navázání příhraniční spolupráce s organizacemi zabývajícími se salašnickým hospodařením v Beskydech na polské a slovenské straně

V oblasti vedlejší (výdělečné) činnosti je to pak:

 • Zajišťování publikační, přednáškové a lektorské činnosti
 • Pořádání kulturních a osvětových akcí
 • Tvorba a realizace projektů financovaných ze státního rozpočtu, finančních prostředků EU, nadací
 • Výroba mléčných výrobků

III.

Orgány spolku, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménemspolku

Orgány sdružení jsou valná hromada a výkonná rada.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi jeho členy. Svolává ji výkonná rada nejméně jednou za rok. Mimořádná valná hromada může být svolána, požádá-li o to předseda výkonné rady nebo třetina členů, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Valná hromada je usnášení schopná při účasti většiny členů spolku. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů, a pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Do pravomoci valné hromady náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách spolku, zejména:

 1. rozhodovat o změně názvu

 2. stanovovat hlavní směry a koncepce rozvoje činnosti

 3. schvalovat, rušit nebo měnit stanovy

 4. schvalovat nebo vydávat vnitřní směrnice a řády pro činnost, pokud tak neučinila výkonná rada

 5. volit a odvolávat členy výkonné rady a revizora hospodaření

 6. je oprávněna rušit a měnit rozhodnutí výkonné rady, kromě případů, kdy výkonná rada rozhoduje jako odvolací orgán

 7. projednávat a schvalovat výroční členskou zprávu, stav rozpočtu, hospodaření s majetkem, uzávěrku hospodaření a revizní zprávu

 8. rozhoduje o vyloučení člena sdružení, pokud takto rozhodla výkonná rada a vyloučený člen se proti tomuto rozhodnutí odvolal k valné hromadě

 9. rozhoduje o spolku

Výkonná rada

Výkonným orgánem spolku je výkonná rada (dále rada), která se schází podle potřeby, nejméně však 1x za rok. Počet členů výkonné rady jsou 3 osoby.

Radu svolává a řídí její předseda , který je radou volen na dobu jejího funkčního období (2 roky). Předseda výkonné rady je jedním ze dvou statutárních zástupců spolku.

Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina jejich členů a usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů rady.

Členství v radě může být spojeno s odměnou.

Výkonná rada zejména:

 1. rozhoduje o přijetí za členy spolku a o ukončení členství

 2. připravuje a zabezpečuje Valnou hromadu

 3. schvaluje roční účetní závěrku, rozpočet a zprávu o hospodaření

 4. schvaluje organizační řád spolku, zásady hospodaření, zřízení hospodářského zařízení a jeho stanovy

 5. rada jmenuje a odvolává ředitele, stanoví jeho plat a výši odměn. Pracovní či jinou smlouvu s ředitelem schvaluje rada a podepisuje předseda rady.

 6. pověřuje člena nebo jinou osobu k revizi hospodaření. Revizor předkládá výsledky svých šetření radě a Valné hromadě.

Ředitel

Ředitel je nadřízen všem zaměstnancům spolku v pracovněprávních vztazích a nese odpovědnost za veškerou další činnost spolku.

Ředitel je druhým statutárním orgánem spolku.

Ředitel má právo účastnit se jednání orgánů s hlasem poradním. Svolává valnou hromadu min. jednou za rok, nejméně 30 dní před konáním valné hromady informuje vhodným způsobem všechny členy spolku o termínu a dalších důležitých skutečnostech.

Ze své činnosti je ředitel odpovědný výkonné radě.

Podle pokynů předsedy svolává ředitel radu, připravuje její program a předkládá radě vždy zprávu o činnosti, hospodářské výsledky a jiné vyžádané zprávy či informace.K zajištění činnosti spolku může ředitel přijímat osoby do pracovního a obdobného poměru (zaměstnanci, lektoři apod.), ředitel rozhoduje o výši platů a honorářů.

Statutární zástupci

Statutárními zástupci spolku jsou předseda výkonné rady a ředitel. Oba mají podpisové právo a právo zastupovat samostatně spolek.

IV.

Členství, práva a povinnosti členů

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18-ti let a právnická osoba.

Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká zápisem do seznamu členů.

Člen má zejména tyto práva:

 • podílet se na činnosti spolku

 • volit a být volen do orgánů spolku

 • být informován o činnosti spolku

 • účastnit se Valné hromady spolku

Člen má zejména tyto povinnosti:

 1. dodržovat stanovy a plnit úkoly z nich vyplývající

 2. šetřit a chránit majetek, který slouží sdružení k zabezpečení činnosti spolku

Členství zaniká:

 1. vystoupením – zrušením ze strany člena

 2. úmrtím člena

 3. zrušením členství pro neplnění povinnosti člena

 4. vyloučením pro závažné provinění

 5. zánikem právní subjektivity právnické osoby

V.

Zásady hospodaření

Spolek hospodaří na základě samofinancování

Spolek hospodaří zejména:

 1. s dotacemi na zabezpečení a realizaci činnosti spolku uvedených v bodě II. Stanov

 2. s nemovitým s movitým majetkem ve svém vlastnictví

 3. s jinými příjmy

Z příjmů hradí spolek zejména mzdy zaměstnanců, odměny členů orgánů, odměny lektorů, odvody, náklady na provoz, nákup nemovitého a movitého majetku, modernizaci výukové techniky.

Spolek může se souhlasem rady vstoupit do sdružení a uzavírat smlouvy o spolupráci či součinnosti.

V případě potřeby lze majetek a prostory spolku (včetně pronajatých) použit k činnosti zvyšující efektivnost jeho využití.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Výkonnou radou.

VI.

Zánik a likvidace

O rozpuštění a způsobu likvidace spolku rozhoduje Valná hromada.

Po rozhodnutí Valné hromady o rozpuštění rozhodne rada, zda spolek zaniká likvidací a jmenuje pak likvidátora, nebo bez likvidace, pak rada určí, na koho přechází majetek a závazek zrušeného spolku.

Spolek může rovněž zaniknout sloučením nebo vstupem do jiného sdružení.

O takovém postupu rozhoduje Valná hromada.

V  Hrčavě dne 12.12.2016

Marek Sikora – ředitel

Bc. Rostislav Sikora – předseda výkonné rady