Naše aktivity

 • Ochrana přírody a krajiny
 • Výchova k ochraně životního prostředí
 • Zvyšování turistické atraktivity regionu tvorbou integrovaných produktů cestovního ruchu
 • Podpora prosperity regionu
 • Tvorba a realizace projektů financovaných ze státního rozpočtu, finančních prostředků EU, nadací
 • Revitalizace původních pastvin a luk
 • Chov a pastevectví hospodářských zvířat
 • Tradiční řemeslo, zpracování vlny
 • Salašnictví
 • Výroba tradičních mléčných výrobků
 • Zaměstnávání a vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce
 • Podpora regionálního dědictví lidové kultury,místních tradic a obyčejů
 • Zmapování kulturního a přírodního dědictví v dané oblasti za spolupráce památkové péče a ochránců přírody
 • Navázání příhraniční spolupráce s organizacemi zabývajícími se salašnickým hospodařením v Beskydech na polské a slovenské straně