Stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SPOLKU

H R Č Á V K A

I.

Úvodní ustanovení

 1. Název občanského sdružení zní: Hrčávka o.s.

 2. Sídlo občanského sdružení: Hrčava 53, PSČ 739 98

 3. Občanské sdružení je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 4. Občanské sdružení je právnickou osobou a ve své činnosti se řídí obecně závaznými

právními předpisy, těmito stanovami a usneseními svých orgánů.

II.

Cíle činnosti sdružení

Hlavní činnosti sdružení:

 • Ochrana přírody a krajiny
 • Výchova k ochraně životního prostředí
 • Zvyšování turistické atraktivity regionu tvorbou integrovaných produktů cestovního ruchu
 • Podpora prosperity regionu
 • Tvorba a realizace projektů financovaných ze státního rozpočtu, finančních prostředků EU, nadací
 • Revitalizace původních pastvin a luk
 • Chov a pastevectví hospodářských zvířat
 • Tradiční řemeslo, zpracování vlny
 • Salašnictví
 • Výroba tradičních mléčných výrobků
 • Zaměstnávání a vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce
 • Podpora regionálního dědictví lidové kultury,místních tradic a obyčejů
 • Zmapování kulturního a přírodního dědictví v dané oblasti za spolupráce památkové péče a ochránců přírody
 • Navázání příhraniční spolupráce s organizacemi zabývajícími se salašnickým hospodařením v Beskydech na polské a slovenské straně

V oblasti vedlejší (výdělečné) činnosti je to pak:

 • Zajišťování publikační, přednáškové a lektorské činnosti
 • Pořádání kulturních a osvětových akcí

III.

Orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení

Orgány sdružení jsou valná hromada a výkonná rada.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem občanského sdružení a je tvořena všemi jeho členy. Svolává ji výkonná rada nejméně jednou za dva roky. Mimořádná valná hromada může být svolána, požádá-li o to předseda výkonné rady nebo třetina členů, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Valná hromada je usnášení schopná při přítomnosti 1/3 všech jejich členů na valné hromadě. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů, a pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Do pravomoci valné hromady náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách sdružení, zejména:

 1. rozhodovat o změně názvu

 2. stanovovat hlavní směry a koncepce rozvoje činnosti

 3. schvalovat, rušit nebo měnit stanovy

 4. schvalovat nebo vydávat vnitřní směrnice a řády pro činnost, pokud tak neučinila výkonná rada

 5. volit a odvolávat členy výkonné rady a revizora hospodaření

 6. je oprávněna rušit a měnit rozhodnutí výkonné rady, kromě případů, kdy výkonná rada rozhoduje jako odvolací orgán

 7. projednávat a schvalovat výroční členskou zprávu, stav rozpočtu, hospodaření s majetkem, uzávěrku hospodaření a revizní zprávu

 8. rozhoduje o vyloučení člena sdružení, pokud takto rozhodla výkonná rada a vyloučený člen se proti tomuto rozhodnutí odvolal k valné hromadě

 9. rozhoduje o zániku sdružení

Výkonná rada

Výkonným orgánem občanského sdružení je výkonná rada (dále rada), která se schází podle potřeby, nejméně však 1x za šest měsíců.

Radu svolává a řídí předseda , který je radou volen na dobu jejího funkčního období.

Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina jejich členů a usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů rady.

Členství v radě může být spojeno s odměnou.

Výkonná rada zejména:

 1. rozhoduje o přijetí za členy občanského sdružení a o ukončení členství

 2. svolává, připravuje a zabezpečuje Valnou hromadu

 3. schvaluje roční účetní závěrku, rozpočet a zprávu o hospodaření

 4. schvaluje organizační řád občanského sdružení, zásady hospodaření, zřízení hospodářského zařízení a jeho stanovy

 5. rada jmenuje a odvolává ředitele, stanoví jeho plat a výši odměn. Pracovní či jinou smlouvu s ředitelem schvaluje rada a podepisuje předseda rady.

 6. pověřuje člena nebo jinou osobu k revizi hospodaření. Revizor předkládá výsledky svých šetření radě a Valné hromadě.

Ředitel

Ředitel nese odpovědnost za hospodaření občanského sdružení, je nadřízen všem zaměstnancům občanského sdružení v pracovněprávních vztazích, nese odpovědnost za veškerou další činnost občanského sdružení.

Ředitel je statutárním orgánem občanského sdružení. Má podpisové právo, jedná a zastupuje občanské sdružení.

Ředitel může určit svého zástupce.

Ředitel má právo účastnit se jednání orgánů s hlasem poradním.

Ze své činnosti je ředitel odpovědný radě.

Podle pokynů předsedy svolává ředitel radu, připravuje její program a předkládá radě vždy zprávu o činnosti, hospodářské výsledky a jiné vyžádané zprávy či informace.K zajištění činnosti občanského sdružení může ředitel přijímat osoby do pracovního a obdobného poměru (zaměstnanci, lektoři apod.), ředitel rozhoduje o vyši platů a honorářů.

IV.

Členství, práva a povinnosti členů

Členem občanského sdružení může být fyzická osoba starší 18-ti let a právnická osoba.

Členství ve sdružení je dobrovolné a vzniká zápisem do seznamu členů.

Člen má zejména tyto práva:

 • podílet se na činnosti občanského sdružení

 • volit a být volen do orgánů občanského sdružení

 • být informován o činnosti občanského sdružení

 • účastnit se Valné hromady občanského sdružení

Člen má zejména tyto povinnosti:

 1. dodržovat stanovy a plnit úkoly z nich vyplývající

 2. šetřit a chránit majetek, který slouží sdružení k zabezpečení činnosti sdružení

Členství zaniká:

 1. vystoupením – zrušením ze strany člena

 2. úmrtím člena

 3. zrušením členství pro neplnění povinnosti člena

 4. vyloučením pro závažné provinění

 5. zánikem právní subjektivity právnické osoby

V.

Zásady hospodaření

Občanské sdružení hospodaří na základě samofinancování

Občanské sdružení hospodaří zejména:

 1. s dotacemi na zabezpečení a realizaci činnosti sdružení uvedených v bodě II. Stanov

 2. s nemovitým s movitým majetkem ve svém vlastnictví

 3. s jinými příjmy

Z příjmů hradí občanské sdružení zejména mzdy zaměstnanců, odměny členů orgánů, odměny lektorů, odvody, náklady na provoz, nákup nemovitého a movitého majetku, modernizaci výukové techniky.

Občanské sdružení může se souhlasem rady vstoupit do sdružení a uzavírat smlouvy o spolupráci či součinnosti.

V případě potřeby lze majetek a prostory občanského sdružení (včetně pronajatých) použit k činnosti zvyšující efektivnost jeho využití.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Výkonnou radou.

VI.

Zánik a likvidace

O rozpuštění a způsobu likvidace občanského sdružení rozhoduje Valná hromada.

Po rozhodnutí Valné hromady o rozpuštění rozhodne rada, zda občanské sdružení zaniká likvidací a jmenuje pak likvidátora, nebo bez likvidace, pak rada určí, na koho přechází majetek a závazek zrušeného občanského sdružení.

Občanské sdružení může rovněž zaniknout sloučením nebo vstupem do jiného sdružení.

O takovém postupu rozhoduje Valná hromada.

V  Hrčavě dne 2.8.2011